پوشش نانو اببندی و نگهدارنده

خدمات پوشش نانو
جلوگیری از نفوز آب و نم و عدم جذب لکه های چربی،جرم،دوده،و…..