• پوشش نانو》

خدمات پوشش انواع نانو
نانو شامل چند دسته می باشد که در نما و سطوح مختلف اجرا می گردد.این نوع مواد پایه آب و ضد اشعه ی خورشیدی می باشد که روی سطح کارشده عمری بادوام دارد و هیچ گونه پوسیدگی و پوسته دادن در ان به وجود نماید.مواد اولیه نانو در کشور المان و ایتالیا بیشتر تولید میشود و به کشور ایران وارد مگردد.
نانو آبگریز:
در این دسته از نانو جهت آبگریز کردن و ضد اب کردن سطوح ساختمان و اشیاء استفاده میگردد که از نفوذ آب جلوگیری به عمل می اورد و آب را کاملا دفع نموده سطح خیس نخواهد شد.
نانو عایق:
این دسته نانو جهت عایق کردن سطح در برابر رطوبت ونفوز نم استفاده میشود
نانو آببندی و نگهدارنده :
در این دسته نانو از نفوز آب و نم به داخل اجسام و مصالح استفاده می گردد که لایه ای نازک رو سطح ایجاد میگردد و از جذب آب،نم،چربی،دوده و لکه های جرمی جلوگیری می کند.