دسترسی با طناب و کار در ارتفاع در لغت خطر و عدم ایمنی در کار را در ذهــن تــداعــی میکـنـد ، اما در واقعیت اگر از سامانه های ایمنی آیین نامه بین المللی کار درارتفاع  و روش دسترسی با طناب برای حـضـور و کار در ارتفاع  استفاده شود ، ایمن ترین روشی که انسان تا کنون برای کار درارتفاع بکار گرفته است را مدنظر قرار داده ایم . در واقع با سیستم دسترسی با طناب ،ایمنی بخش جدا نشدنی کار در ارتفاع میباشد ، این یک واقعیت است که آمار ها و سابقه کار در ارتفاع درسالیان گذشته در دنیا بیان میکند .
تمامی پروژه های کار درارتفاع که از این روش و از پرسنل آموزش دیده شرکت آراز مهام نوین زاگرس استفاده کرده اند، از ایمنی بسیار بالا ، سرعت در کار و بصرفه بودن هزینه کار درارتفاع بهره مند گشته اند. به جرات میتوان گفت تمامی خدمات کار در ارتفاع با نظام ایراتا و سیستم دسترسی با طناب امکان پذیر و عملی میباشند و کار درارتفاع را در دنیای امروز به یکی از مشاغل تخصصی، ایمن و دقیق تبدیل کرده است.