جوشکاری یکی از روشهای اتصال می باشد  که هدف آن اتصال دایمی مواد مهندسی (فلز، سرامیک، پلیمر، کامپوزیت) به یکدیگر است  .اغلب سازه ها در صنعت از قطعات مختلف ریختگی ، آهنگری شده ، نورد شده و … تشکیل شده اند که با روش های گوناگون به یکدیگر متصل می شوند.  یکی از خطرات عمده در بخش جوشکاری در صنعت ،جوشکاری در ارتفاع  و سازه های فضایی و یا اتصال سازه ای  به سازه دیگر در مکانی مرتفع یا غیر ایمن میباشد و متاسفانه اینگونه جا افتاده است که یک جوشکار نباید از ارتفاع غیر ایمن بترسد! برای جوشکاری درارتفاع ایمن ترین راه کار، سیستم دسترسی با طناب میباشد که سرعت و ایمنی چشمگیری درجوشکاری ایجاد میکند و این موضوع باعث دقت عمل در انواع جوشکاری میگردد.